top of page

İSTATİSTİKSEL MATERYALLER

ÖRNEK VERİ GİRİŞ DOSYASI İÇİN TIKLAYINIZ

P-değeri NEDİR ve NASIL YORUMLANIR?

P-değeri analizde “istatistiksel olarak anlamlı fark/ilişki var mıdır” sorusuna yanıt aradığımızda istatistik hipotezde yapacağımız hata miktarını gösterir. Pek çok araştırmanın başında Alfa (1.tip hata) 0.05 olarak kabul edilir. Yani hipotezde en fazla %5’lik bir hata öngörülmektedir. P, çalışmanın amacına göre; 0.001, 0.01 ve 0.10 gibi farklı değerler de alabilir. Bir hipotez testi sonucunda bulunan P-değeri 0,05'in altında ise "karşılaştırma sonucunda bulunan fark/ilişki istatistik olarak anlamlıdır (p<0.05)" denir. SPSS programında P-değeri, sig. (significance) ile ifade edilmektedir. Diğer programlarda ise genellikle P-value ya da P olarak ifade edilmektedir. P-değeri küçüldükçe istatistik olarak anlamlı farklılığın/ilişkinin kanıt düzeyi artar. Eğer P-değeri 0.05 ile 0.10 arasında ise klinik anlamlılığa da ayrıca bakıp birlikte yorumlamak gerekir. P-değeri 0.000 olarak çıktıysa; bu aslında p<0.001 olarak da gösterilebilir.

UYGULAMALI İSTATİSTİK ALANLARI

 • Biyoistatistik (tıp veteriner biyoloji)

 • Biyometri (ziraat)

 • Ekonometri (ekonomi)

 • Psikometri (psikoloji)

 • Sosyometri (sosyoloji)

 • Arkeometri (arkeoloji)

 • Kemometri (kimya)

 • Kliometri (tarih bilimi)

 • Matematik (olasılık ve kuramsal)

 • Risk analizi  (banka ve sigorta)

 • Altı sigma (kalite kontrol çalışmaları)

SIK KULLANILAN İSTATİSTİK PROGRAMLARI

SPSS, SAS, R-studio, Minitab, MStatC, Statistica, Pyramid, GraphPad, MedCalc, Matlab, AMOS, Lisrel, Stata, EViews, Weka, Easyfit, Excel, NCSS, PASS.

İSTATİSTİK NEDİR?

İstatistik, sayısal veridir. İstatistik Analiz, örnekten elde edilen değerlerdir. İstatistik analiz, örnekten elde edilen sonuçların popülasyona genellenmesidir. İstatistik analiz, birçok veriyi tek veriye dönüştürerek benzer olaylar için tahminde bulunan bilimsel yöntemlerdir.

istatistiksel analiz nedir? What is statistical analysis?

istatistiksel analiz yaptırmak istiyorum. istatistik analiz yapan kişi ve firmalar, spss veri analizi yaptırma, ücretli istatistik yapan uzman, tez istatistik ücreti, analiz ücreti, istatistik analiz ücretleri, makale analiz ücreti. spss analizi yaptırmak istiyorum. ücret karşılığı istatistik analiz, tez ve makale analizi. ücretli istatistiksel veri analizi. istatistiksel analiz, istatistiksel analiz hizmeti, istatistiksel analiz firması, istatistiksel analiz uzmanı, istatistiksel analiz danışmanı, istatistiksel analiz kursu, istatistiksel analiz eğitimi, istatistiksel analiz programı, istatistiksel analiz yazılımı, istatistiksel analiz paketi, tez analizi, tez analiz hizmeti, tez analiz firması, tez analiz uzmanı, tez analiz danışmanı, tez analizi kursu, tez analizi eğitimi, tez analizi programı, tez analizi yazılımı, tez analizi paketi

SIK KULLANILAN İSTATİSTİK ANALİZ YÖNTEMLERİ

 • Tanımlayıcı istatistikler

 • Yerleşim ve değişim ölçüleri

 • Güven aralığı ve güven sınırları

 • Normallik  testleri

 • Hipotez testleri

 • Güç analiz ve örneklem büyüklüğü

 • Geçerlik - güvenirlik analizi

 • Tek örnek t-testi

 • Bağımsız iki örnek t testi (students t-test)

 • Bağımlı iki örnek t testi (paired t-test)

 • Tek yönlü varyans analizi (ANOVA)

 • Tekrarlı ölçümler varyans analizi

 • Mann-whitney U testi

 • Wilcoxon eş testi

 • Kruskal wallis testi

 • Friedman testi

 • Ki-kare testi ve çapraz tablolar

 • Fisher’s exact testi

 • Mc-Nemar testi

 • Kappa istatistiği

 • Odds oranı (%95 CI)

 • Risk katsayısı

 • Pearson korelasyon testi

 • Grup içi korelasyon

 • Kendall ve Spearman korelasyon testleri

 • Lineer (doğrusal) regresyon

 • Çoklu doğrusal regresyon

 • Logistic regresyon

 • Faktör analizi (açıklayıcı ve doğrulayıcı)

 • Yapısal eşitlik modeli (YEM)

 • Kümeleme analizi

 • Tanı testleri için performans değerleri

 • Sensitivite ve spesifite, doğruluk oranı vd.)

 • ROC analizi (receiver operating curve)

 • Sağkalım (survival) analizi

 • Kaplan Meier, yaşam tabloları

 • Normallik testleri ve grafikleri

 • Kolmogorov-Smirnov, Shapiro Wilks

 • Madde analizi (ITEM test, cronbach's alpha)

 • Biyoistatistik analiz

 • Microfit yardımıyla veri düzenle,

 • Ekonometrik analiz

 • Panel veri analizi

 • Zaman serisi analizi

 • Mekansal ekonometri alanlarında tahmin

 • Değerlendirme ve programlama

 • Örneklem büyüklüğü hesaplama

 • Power (testin gücü) hesaplama

 • Sonuçların yorumlanması ve raporlama

İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ

İstatistiksel veri analizi, elde edilen verilerin anlamlı bilgiler çıkarmak, desenleri tanımlamak, ilişkileri incelemek ve sonuçlara dayalı çıkarımlar yapmak amacıyla istatistiksel yöntemlerin kullanılması sürecidir. Bu analizler, genellikle bilimsel araştırmalar, iş analizleri, pazarlama stratejileri, sağlık çalışmaları ve birçok farklı alanda kullanılır.

İstatistiksel veri analizi şu adımları içerebilir:

Veri Toplama: İlk adım, ilgilenilen konuya yönelik verilerin toplanmasıdır. Bu veriler, anketler, gözlemler, deneyler veya diğer kaynaklardan gelebilir.

Veri Temizleme ve Düzenleme: Toplanan veriler genellikle düzensiz olabilir. Bu aşamada, eksik veya yanlış verileri düzeltilir, aykırı değerler ele alınır ve veri seti düzenlenir.

Veri Görselleştirme: Verilerin daha iyi anlaşılabilmesi için grafikler, tablolar ve grafikler gibi görsel araçlar kullanılır. Bu adım, verilerin dağılımını, eğilimleri ve desenleri görselleştirerek analiz sürecine yardımcı olur.

Tanımlayıcı İstatistik: Bu adımda, verilerin temel istatistiksel özellikleri incelenir. Ortalama, standart sapma, medyan, yüzdelikler gibi değerler hesaplanarak veri setinin genel yapısı hakkında bilgi edinilir.

Hipotez Testleri: İstatistiksel hipotezler kurularak, verilerin örneklem veya popülasyon özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunulur. Bu testler, iki veya daha fazla grup arasındaki farkları veya ilişkileri değerlendirmek için kullanılır.

Regresyon Analizi: İki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi anlamak için regresyon analizi yapılır. Bu analiz türü, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi modellemeye yardımcı olur.

Sonuç Çıkarımı ve Yorumlama: İstatistiksel analizin sonuçları yorumlanarak ilgili konudaki sorulara cevaplar verilir. Elde edilen sonuçlar, genelde istatistiksel anlamlılık düzeyine göre yorumlanır.

Raporlama ve İletişim: Analiz sonuçları, raporlar, sunumlar veya grafikler aracılığıyla ilgili paydaşlara iletilir. Doğru ve anlaşılır bir şekilde iletişim kurmak, analizin etkili kullanımını sağlar.

İstatistiksel veri analizi, bilimsel yöntemlerin temel bir bileşeni olarak, elde edilen verilerin anlamını açıklamak, örüntüleri anlamak ve gelecekteki eğilimleri tahmin etmek için kullanılır.

İstatistiksel veri analizi, verilerin doğru ve güvenilir bir şekilde toplanması, özetlenmesi, analiz edilmesi ve yorumlanması için kullanılan bir süreçtir. İstatistiksel veri analizi, araştırmacılara, karar vericilere ve diğer paydaşlara, verilerin arkasındaki kalıpları ve ilişkileri anlamalarına ve daha iyi kararlar vermelerine yardımcı olur.

İstatistiksel veri analizi, aşağıdaki adımları içerir:

Veri toplama: İstatistiksel veri analizinin ilk adımı, verileri toplamaktır. Veriler, anketler, gözlemler, deneyler ve diğer yöntemlerle toplanabilir.

Veri temizleme: Veriler toplandıktan sonra, temizlenmelidir. Veri temizleme, verilerdeki hata ve eksikliklerin giderilmesi işlemidir.

Veri özetleme: Veriler temizlendikten sonra, özetlenmelidir. Veri özetleme, verilerin görselleştirilmesi ve anlaşılması için kullanılan bir süreçtir.

Veri analizi: Veriler özetlendikten sonra, analiz edilmelidir. Veri analizi, verilerin arkasındaki kalıpların ve ilişkilerin anlaşılması için kullanılan bir süreçtir.

Veri yorumlama: Veriler analiz edildikten sonra, yorumlanmalıdır. Veri yorumlama, verilerin sonuçlarının anlaşılması ve uygulanabilmesi için kullanılan bir süreçtir.

İstatistiksel veri analizi, birçok farklı alanda kullanılmaktadır. İstatistiksel veri analizi, özellikle araştırma, pazarlama, finans, sağlık ve imalat alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. İstatistiksel veri analizi, bu alanlarda daha iyi kararlar vermenize ve daha etkili sonuçlar elde etmenize yardımcı olabilir.

istatistiksel veri analizi

BİYOİSTATİSTİK ANALİZ

Biyoistatistik analiz, biyolojik ve tıbbi verilerin istatistiksel yöntemlerle incelenmesi ve yorumlanması sürecidir. Bu tür analizler, biyomedikal araştırmalarda, klinik deneylerde, epidemiyolojik çalışmalarda ve sağlık alanında veri odaklı kararlar almak için kullanılır. Biyoistatistik analizi, veri toplama, temizleme, analiz, yorumlama ve sonuçları raporlama aşamalarını içerir. Biyoistatistik analizinin temel adımları:

Veri Toplama: İlgilenilen biyolojik veya tıbbi konu hakkında veri toplanır. Bu veriler laboratuvar deneyleri, klinik çalışmalar, anketler veya diğer kaynaklardan elde edilir.

Veri Temizleme ve Düzenleme: Toplanan veriler düzensiz olabilir, eksik veya hatalı değerler içerebilir. Bu aşamada veriler düzeltilir, eksik değerler dikkate alınır ve gerektiğinde veri seti düzenlenir.

Veri Görselleştirme: Verilerin anlaşılmasını kolaylaştırmak için grafikler, tablolar ve görsel araçlar kullanılır. Veri dağılımı, eğilimleri ve desenleri görsel olarak incelenir.

Tanımlayıcı İstatistik: Verilerin temel istatistiksel özellikleri (ortalama, medyan, standart sapma, yüzdelikler vb.) hesaplanır ve veri setinin genel yapısı hakkında bilgi edinilir.

Hipotez Testleri: Araştırmacılar, belirli hipotezleri test etmek için istatistiksel testler kullanabilirler. Örneğin, iki grup arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını değerlendirmek için t-testi veya ANOVA gibi testler kullanılabilir.

Regresyon Analizi: Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek için regresyon analizi yapılır. Bu analiz, öngörüleri ve ilişkileri anlamak için kullanılır.

P-değeri ve Güven Aralıkları: İstatistiksel anlamlılığı değerlendirmek için p-değeri ve güven aralıkları hesaplanır. P-değeri, elde edilen sonuçların tesadüfen olup olmadığını belirlemek için kullanılırken, güven aralıkları tahmini sonuç aralığını ifade eder.

Sonuç Çıkarımı ve Raporlama: Analiz sonuçları yorumlanır ve ilgili konudaki sorulara cevaplar sunulur. Bulgular, raporlar veya makaleler aracılığıyla iletilir.

Biyoistatistik analizi, sağlık bilimlerinde kanıta dayalı uygulamaların temelini oluşturur. Doğru ve güvenilir sonuçlara ulaşmak ve bu sonuçları anlamak için istatistiksel yöntemlerin etkin bir şekilde kullanılması önemlidir.

Biyoistatistik, biyoloji ve tıp alanlarında veri toplamak, özetlemek, analiz etmek ve yorumlamak için istatistiksel yöntemleri kullanan bir bilim dalıdır. Biyoistatistikçiler, araştırmacılara, klinikçilere ve sağlık politikacılarına, araştırma verilerini anlamlandırmalarına ve klinik kararları vermelerine yardımcı olmak için istatistiksel araçlar sağlarlar.

Biyoistatistik analizi, aşağıdaki adımları içerir:

Veri toplama: Biyoistatistikçiler, araştırma verilerini toplamak için çeşitli yöntemler kullanırlar. Bunlara, anketler, gözlemler, deneyler ve klinik kayıtlar dahildir.

Veri özetleme: Biyoistatistikçiler, verileri özetlemek için çeşitli istatistiksel teknikler kullanırlar. Bunlara, grafikler, tablolar ve istatistiksel testler dahildir.

Veri analizi: Biyoistatistikçiler, verileri analiz etmek için istatistiksel modeller oluştururlar. Bu modeller, araştırmacıların, verilerin arkasındaki ilişkileri anlamalarına ve klinik kararlar vermelerine yardımcı olur.

Veri yorumlama: Biyoistatistikçiler, araştırma verilerini yorumlayarak, araştırma bulgularını özetler ve bulguların klinik uygulamaya nasıl uygulanabileceğini tartışırlar.

Biyoistatistik analizi, tıp ve sağlık bilimleri alanında önemli bir rol oynamaktadır. Biyoistatistikçiler, araştırmacıların yeni tedaviler ve ilaçlar geliştirmelerine, hastalıkları teşhis etmelerine ve tedavi etmelerine ve sağlık politikaları geliştirmelerine yardımcı olurlar.

Biyoistatistik analizinin bazı yaygın kullanımları şunlardır:

Yeni tedaviler ve ilaçlar geliştirmek için klinik deneyler yapmak; Hastalıkları teşhis etmek ve tedavi etmek için klinik verileri analiz etmek; Sağlık politikaları geliştirmek için nüfus sağlığı verilerini analiz etmek; Tıbbi cihazların ve tedavilerin etkinliğini değerlendirmek; Hastalık riskini belirlemek; Hastalık epidemiyolojisini incelemek; Tıp eğitimi vermek.

Biyoistatistik analizi, tıp ve sağlık bilimleri alanında önemli bir araçtır. Biyoistatistikçiler, araştırmacıların ve klinisyenlerin yeni tedaviler ve ilaçlar geliştirmelerine, hastalıkları teşhis etmelerine ve tedavi etmelerine ve sağlık politikaları geliştirmelerine yardımcı olurlar.

biyisatistik analz

MAKALELER İÇİN İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Makaleler için istatistik analiz hizmeti, araştırmanızın sonuçlarını daha güçlü hale getirmek için verilerinizi istatistiksel olarak analiz etmek için bir istatistikçi tarafından sağlanan bir hizmettir. Bu hizmet, araştırmanızın amacını, verilerinizi ve istatistiksel teknikleri seçmenize yardımcı olur. Ayrıca, istatistiksel analizinizi yorumlamanıza ve araştırmanızın sonuçlarını makalenize dahil etmenize yardımcı olur. İstatistik analiz hizmeti, araştırmanızın sonuçlarını daha güçlü hale getirmek ve araştırmanızın kabul edilme şansını artırmak için faydalı bir hizmettir.

Bir makalede istatistik analizler yapılırken, genellikle aşağıdaki adımlar izlenir:

Veri Toplama ve Hazırlık: İlk adım, ilgili verilerin toplanması ve düzenlenmesidir. Veri seti düzgün bir şekilde düzenlenmeli ve gereksiz veya eksik veriler temizlenmelidir.

Veri Görselleştirme: Verileri anlamak ve görsel desenleri belirlemek için grafikler, tablolar ve görsel araçlar kullanılır. Bu adım, veri setinin dağılımını, eğilimleri ve aykırı değerleri anlamak için yardımcı olur.

Tanımlayıcı İstatistikler: Veri setinin temel istatistiksel özellikleri hesaplanır. Bu, ortalama, medyan, standart sapma, yüzdelikler gibi değerleri içerir.

Hipotez Testleri: Makalenin amacına ve araştırma sorularına bağlı olarak, uygun hipotez testleri seçilir ve uygulanır. İki veya daha fazla grup arasındaki farkları veya ilişkileri değerlendirmek için t-testi, ANOVA, ki-kare (chi-square) testi gibi istatistiksel testler kullanılabilir.

Regresyon Analizi: Değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek için regresyon analizi yapılabilir. Lineer regresyon, çoklu regresyon, lojistik regresyon gibi yöntemler kullanılabilir.

P-değeri ve Güven Aralıkları: Hipotez testleri sonuçlarını değerlendirmek için p-değeri ve güven aralıkları hesaplanır. P-değeri, sonuçların tesadüfi olup olmadığını belirlemek için kullanılırken, güven aralıkları tahmini sonuç aralığını ifade eder.

Anlamlılık Düzeyi ve Sonuç Çıkarımları: Elde edilen sonuçlar istatistiksel anlamlılık düzeyine göre değerlendirilir. İstatistiksel olarak anlamlı sonuçlar yorumlanır ve araştırma sorularına cevaplar sunulur.

Etki Büyüklüğü: Bazı durumlarda, elde edilen sonuçların pratik anlamda ne kadar önemli olduğunu belirlemek için etki büyüklüğü hesaplamaları yapılabilir.

Duyarlılık Analizleri: Analizin duyarlılığını değerlendirmek ve sonuçların ne kadar güvenilir olduğunu anlamak için duyarlılık analizleri yapılabilir.

Raporlama: İstatistiksel sonuçlar ve yorumlar makalenin ilgili bölümlerinde anlatılır. Grafikler, tablolar ve sonuçların açıkça sunulduğu görsel araçlar kullanılabilir.

İstatistik analizler, makalelerde sunulan bulguların doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak için önemlidir. Doğru istatistiksel yöntemlerin seçilmesi ve analizin dikkatli bir şekilde yapılması, makalenin bilimsel değerini artırabilir.

makale analizi

TEZ İÇİN İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Tez çalışmalarında istatistiksel analizler, araştırma sorularını yanıtlamak veya hipotezleri test etmek amacıyla kullanılır. Tez çalışması için istatistiksel analizlerin genel adımları:

Veri Toplama ve Hazırlık: İlk adım, araştırma konusuna yönelik verilerin toplanmasıdır. Bu veriler anketler, gözlemler, deneyler veya diğer kaynaklardan gelebilir.

Veri seti düzenlenmeli ve eksik veya hatalı veriler düzeltilmelidir.

Veri Görselleştirme: Verileri görselleştirerek dağılımları, eğilimleri ve desenleri incelemek önemlidir. Grafikler ve tablolar kullanarak verileri anlamak için ilk adımlardır.

Tanımlayıcı İstatistikler: Veri setinin temel istatistiksel özellikleri hesaplanır. Ortalama, medyan, standart sapma, yüzdelikler gibi değerlerle veri seti hakkında fikir edinilir.

Hipotezler ve Testler: Tezde ele alınan hipotezler belirlenir ve uygun istatistiksel testler seçilir. İki veya daha fazla grup arasındaki farkları veya ilişkileri değerlendirmede t-testi, ANOVA, korelasyon analizi gibi testler kullanılabilir.

Regresyon Analizi: Değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek veya bir değişkenin diğer değişkenleri nasıl etkilediğini anlamak için regresyon analizi yapılabilir.

P-değeri ve Güven Aralıkları: Hipotez testleri sonuçlarını değerlendirmek için p-değeri ve güven aralıkları hesaplanır. P-değeri, sonuçların istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur.

Sonuç Çıkarımları ve Tartışma: Analiz sonuçları yorumlanır ve tezin amacına ve araştırma sorularına ne kadar uygun olduğu değerlendirilir. 

Etiğe ve Güvenirliğe odaklanma: Verilerin doğru bir şekilde toplandığından emin olun. Veri manipülasyonundan kaçının.

Raporlama: Tez çalışmanızın analiz bölümünde, yapılan istatistiksel analizleri ve elde edilen sonuçları ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır.

Tez çalışmalarında istatistiksel analizler, araştırmanın temel bilimsel dayanağını oluşturur ve tezin genel sonuçlarına önemli katkılar sağlar. Doğru analizler ve anlamlandırmalarla elde edilen sonuçlar, tezinizin bilimsel değerini ve geçerliliğini güçlendirebilir.

tez analizi

ANKET VE ÖLÇEK İÇİN İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Anket ve ölçek için istatistiksel analiz, toplanan verilerin istatistiksel yöntemlerle değerlendirilmesi ve yorumlanması sürecini ifade eder. Bu analizler, anketler ve ölçekler yoluyla elde edilen verilerin anlamını açıklamak, eğilimleri belirlemek, ilişkileri incelemek ve sonuçlara dayalı çıkarımlar yapmak amacıyla kullanılır.

Anket ve ölçek için istatistiksel analizin genel adımları:

Veri Toplama ve Hazırlık: Anket veya ölçeği tasarlayın ve gerektiğinde pilot çalışmalar yapılarak düzeltilmeli. Verileri topladıktan sonra, temizlenmeli ve düzenlenmelidir.

Veri Görselleştirme: Verileri görsel araçlarla (grafikler, tablolar) analiz ederek dağılımları, eğilimleri ve desenleri anlamalı.

Tanımlayıcı İstatistikler: Temel istatistiksel özellikleri hesaplayın. Ortalama, medyan, standart sapma, yüzdelikler gibi değerlerle verilerin genel özetini elde ediyoruz.

Bağıntı Analizi: Değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek için korelasyon analizi gibi istatistiksel yöntemler kullanıyoruz.

Faktör Analizi: Birden fazla değişkenin altında yatan temel faktörleri belirlemek amacıyla faktör analizi yapabiliyoruz.

Reliabilite ve Validite Analizi: Ölçeğin güvenilirliğini ve geçerliğini değerlendirmek için uygun istatistiksel testler ve analizler yapıyoruz.

Grup Karşılaştırmaları: Farklı gruplar arasındaki anlamlı farkları değerlendirmek için t-testi, ANOVA veya benzeri testler kullanıyoruz.

Yapısal Eşitlik Modellemesi: Birden fazla değişken arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri anlamak için yapısal eşitlik modellemesi gibi daha karmaşık yöntemler kullanıyoruz.

Sonuç Çıkarımları ve Raporlama: Elde edilen istatistiksel sonuçları yorumlayarak anket veya ölçeğin amacına yanıt veren sonuçlara ulaşıyoruz. Bulguları tez, makale veya raporunuzun ilgili bölümlerinde açıkça sunuyoruz.

Duyarlılık Analizi: Analizin duyarlılığını değerlendirmek ve sonuçların ne kadar güvenilir olduğunu anlamak için duyarlılık analizleri yapıyoruz.

Anket ve ölçek için yapılan istatistiksel analizler, toplanan verilerin bilimsel olarak değerlendirilmesini ve sonuçlara anlamlı şekilde ulaşmayı sağlar. Bu analizler, elde edilen verileri daha anlamlı ve güvenilir bir şekilde yorumlamanıza yardımcı olur.

anket analizi

Power Analizi ve Örneklem Büyüklüğü Hesaplama

Power analizi, istatistiksel testlerin gücünü belirlemek ve örneklem büyüklüğünü hesaplamak için kullanılan bir yöntemdir. Güç (power), istatistiksel bir testin gerçek pozitif sonuçları yakalama yeteneğini ifade eder. Yani, testin, gerçekte var olan bir etkiyi tespit etme olasılığını ölçer. Örneklem büyüklüğü ise istatistiksel bir testin başarıyla gerçekleşmesi için gereken sayısıyı ifade eder.

Power analizi aşağıdaki adımlarla gerçekleştirilir:

Hedeflenen Güç Seviyesi Belirleme: Araştırmanızın gereksinimlerine uygun bir güç seviyesi belirleme. Genellikle yaygın olarak kullanılan güç seviyeleri %80 veya %90'dır. Bu, istatistiksel testin %80-%90 olasılıkla gerçek etkiyi tespit edeceği anlamına gelir.

Minumum Anlamlı Etki Büyüklüğü (Effect Size) Belirleme: Araştırmanızın amacına bağlı olarak, anlamlı bir etki büyüklüğü belirliyoruz. Bu, istatistik testin tespit edeceği etki büyüklüğünün minimum kabul edilebilir düzeyini ifade eder.

Anlamlılık Düzeyi Belirleme: Yaygın olarak kullanılan anlamlılık düzeyi (alfa) 0.05 (veya %5) olarak kabul edilir. Bu, istatistiksel testin yanlış pozitif sonuçları yakalama olasılığını ifade eder.

Örneklem Büyüklüğü Hesaplaması: Yukarıdaki bilgileri temel alarak, power analizi ile gereken örneklem büyüklüğünü hesaplıyoruz. Bu, istatistiksel testin belirlediğiniz güç seviyesinde ve anlamlılık düzeyinde istediğiniz etki büyüklüğünü tespit etme olasılığını sağlayacak örneklem büyüklüğünü belirlemeyi sağlar.

Power Analizi Aracı Kullanma: Power analizi hesaplamalarını yapmak için genellikle istatistiksel yazılımlar veya çevrimiçi araçlar kullanılır. Bu araçlar, hedeflenen güç, etki büyüklüğü ve anlamlılık düzeyi gibi bilgileri girdiğinizde gereken örneklem büyüklüğünü hesaplayabilir.

Power analizi, araştırmanızın gücünü artırmak ve örneklem büyüklüğünü daha sağlam bir temele dayandırmak için önemli bir araçtır. Bu analiz, gereken veri sayısını belirlemek ve istatistiksel sonuçların güvenilirliğini artırmak için kullanılır.

power analizi

Verileriniz Akademik ve Uzman Ellerde

 • Analiz Ücretleri: Profesyonel analiz hizmetlerini uygun ücretlerle yapılabildiğini keşfedin. Çeşitli analiz türleri için uygun fiyat seçenekleri sunuyoruz.

 • Analiz Yapan Firmalar: Güvenilir ve deneyimli analiz uzmanlarının çalıştığı firmamızı inceleyerek ihtiyacınıza uygun çözümleri bulun.

 • Analiz Yaptırmak İstiyorum: Kaliteli analiz hizmetlerine ihtiyaç duyduğunuzda, profesyonel yardım alarak verilerinizi etkili bir şekilde çözümleyin.

 • Anket Analizi: Anket verilerinizi detaylı şekilde analiz ederek önemli sonuçar elde edelim. Anket analizi ile verilerinizi daha anlamlı hale getirelim.

 • Anket Analizi Firmaları: Anketlerinizin profesyonelce analiz edilmesi için uzman firmamızı araştırın. Doğru sonuçlar elde etmek için doğru yerdesiniz.

 • Anket Analizi Yaptırma: Anket sonuçlarınızı analiz etmek için uzman yardımı alın. Verilerinizi en iyi şekilde yorumlayarak kararlarınızı destekleyin.

 • Biyoistatistik Analiz: Biyolojik verilerin istatistiksel analizi ile önemli bilimsel sonuçlar elde edin. Biyoistatistik uzmanlarımız ile verilerinizi değerlendiriyoruz.

 • Biyoistatistik Analiz Firmaları: Biyoistatistik alanında uzman firmamızı araştırarak biyolojik verilerinizi analiz ettirin. Doğru sonuçlar için uzmanlarımız size yardımcı olacak.

 • Biyoistatistik Analiz Yaptırma: Biyolojik verilerinizi istatistiksel analiz için uzmanlarımıza danışın. Biyoistatistik analizi ile verilerinizin anlamını çıkarın.

 • Ekonometrik Analiz Yaptırma: Ekonomik verilerinizi istatistiksel analiz için uzmanlarımıza danışarak doğru sonuçlar elde edin.

 • İstatistiksel Analiz: Verilerinizi istatistiksel yöntemlerle çözümleyerek bilgiye dönüştürün. İstatistik analizi ile verilerinizin potansiyelini keşfedin.

 • İstatistik Analiz Firmaları: İstatistiksel analiz hizmetleri sunan firmaları araştırarak verilerinizin derinlemesine analizini sağlayın. Doğru kararlar için doğru analiz.

 • İstatistik Analiz Fiyatları: İstatistiksel analiz hizmetlerinin maliyetlerini öğrenerek bütçenizi yönetin. Verilerinizi analiz ederek rekabette öne çıkın.

 • İstatistik Analiz Ücretleri: İstatistiksel analiz hizmetlerinin ücretlendirme politikalarını inceleyerek uygun fiyatlarla kaliteli analiz hizmeti alın.

 • İstatistik Analiz Yapan Firmalar: İstatistik analizi konusunda uzmanlaşmış firmaları araştırarak verilerinizi profesyonelce değerlendirin.

 • İstatistik Analiz Yaptırma: İstatistiksel analiz hizmeti alarak verilerinizi detaylı bir şekilde inceleyin. Doğru sonuçlarla stratejilerinizi güçlendirin.

 • İstatistik Analiz Yaptırmak İstiyorum: Verilerinizi profesyonel bir şekilde analiz ettirmek için uzmanların yardımını alın. Doğru veri yorumlama ile daha iyi kararlar alın.

 • İstatistik Danışmanlık: İstatistik alanında uzman danışmanlar ile çalışarak verilerinizi en iyi şekilde değerlendirin. Kararlarınızı destekleyici analizler yapın.

 • İstatistik Firmaları: İstatistik analizi hizmetleri sunan firmaları araştırarak verilerinizi etkili bir şekilde analiz ettirin. Rekabet avantajını elde edin.

 • İstatistik Giriş: İstatistiğin temel kavramlarına giriş yaparak verilerinizi daha iyi anlamak için önemli bir adım atın.

 • İstatistiksel analiz yapan: Verileri istatistiksel yöntemlerle analiz eden uzmanlar ile çalışarak kesin sonuçlar elde edin.

 • İstatistiksel veri analizi: Verilerinizi istatistiksel yöntemlerle detaylı şekilde analiz ederek içgörüler elde edin. Doğru analiz ile daha iyi kararlar alın.

 • SPSS Amos Programı İle Yapısal Eşitlik Modeli: SPSS Amos yazılımı kullanarak yapısal eşitlik modellemesi yaparak verilerinizin ilişkilerini anlamlandırın.

 • SPSS Analiz: SPSS yazılımı ile verilerinizi analiz ederek içgörüler elde edin. Doğru analiz ile daha iyi sonuçlar elde edin.

 • SPSS Analiz Fiyatları: SPSS analiz hizmetlerinin maliyetlerini öğrenerek bütçenizi yönetin. Verilerinizden en iyi sonuçları alın.

 • SPSS Analiz Firmaları: SPSS analizi hizmetleri sunan firmaları araştırarak verilerinizi profesyonelce analiz ettirin. Doğru sonuçlar ile iş stratejilerinizi şekillendirin.

 • SPSS Analiz Ücretleri: SPSS analiz hizmetlerinin ücretlerini karşılaştırarak uygun fiyatlarla kaliteli hizmet alın.

 • SPSS Analiz Yapan Firmalar: Verilerinizi SPSS ile analiz edecek uzman firmaları araştırarak doğru sonuçlar elde edin.

 • SPSS Analizi Yaptırmak İstiyorum: Verilerinizi profesyonelce SPSS analizi ile çözümleyerek daha iyi kararlar almak için uzmanlardan yardım alın.

 • SPSS Analiz İstanbul: Verilerinizi İstanbul'da profesyonel bir şekilde analiz ettirerek iş stratejilerinizi güçlendirin.

 • SPSS Analiz Ankara: Verilerinizi Ankara'da uzmanlar ile analiz ederek iş sonuçlarınızı iyileştirin.

 • SPSS Bağımlı T Testi: İki bağımlı örneklem grubunun karşılaştırılması için kullanılan istatistiksel bir test. İlişkili verilerin analizini anlamak için önemlidir.

 • SPSS Bağımsız T Testi: İki bağımsız örneklem grubunun karşılaştırılması için kullanılan istatistiksel bir test. Farklı gruplar arasındaki farkları anlamak için önemlidir.

 • SPSS Danışmanlık: SPSS analizi veya veri yorumlama konusunda uzman danışmanlar ile çalışarak verilerinizi en iyi şekilde değerlendirin.

 • SPSS Deney Tasarımı: Deneylerinizi planlayarak ve analiz ederek daha güçlü sonuçlar elde edin. SPSS ile deney tasarımını öğrenin.

 • SPSS Firmaları: SPSS analizi hizmetleri sunan firmaları araştırarak verilerinizi en iyi şekilde analiz ettirin. Uzmanlar ile çalışarak daha iyi sonuçlar alın.

 • SPSS Frekans Analizi: Verilerin frekans dağılımını inceleyerek anlamlı sonuçlar elde edin. SPSS ile frekans analizi yaparak verilerinizi anlayın.

 • SPSS F-Testi: Farklı grupların varyans farklarını anlamak için kullanılan istatistiksel bir test. SPSS ile verilerinizi analiz ederek daha güçlü sonuçlar alın.

 • SPSS Hipotez Testleri: İstatistiksel hipotezleri test ederek verilerinizin anlamını çıkarın. SPSS ile hipotez testlerini öğrenerek daha iyi sonuçlar alın.

 • SPSS Hizmeti: Verilerinizi SPSS ile analiz ederek daha iyi kararlar almak için uzmanlardan hizmet alın.

 • SPSS Ki Kare Testi Biyoistatistik: İstatistiksel bir test olan ki kare testi ile biyolojik verilerin analizini yaparak önemli sonuçlar elde edin.

 • SPSS Korelasyon: Değişkenler arasındaki ilişkiyi anlamak için kullanılan istatistiksel bir analiz yöntemi. SPSS ile korelasyon analizi yaparak verilerinizin anlamını çıkarın.

 • SPSS Levene Testi Yorumlama: Gruplar arasındaki varyans farklarını anlamak için kullanılan bir testin sonuçlarını doğru bir şekilde yorumlayın.

 • SPSS Nedir?: SPSS yazılımının ne olduğu, kullanım alanları ve avantajları hakkında bilgi alın.

 • SPSS Parametrik Test: Parametrik verilerin analizi için kullanılan istatistiksel testleri öğrenerek verilerinizi daha iyi analiz edin.

 • SPSS Regresyon Analizi: Değişkenler arasındaki ilişkiyi tahminlemek için kullanılan bir analiz yöntemi. SPSS ile regresyon analizi yaparak verilerinizi daha iyi anlamlandırın.

 • SPSS Tek Örnekli T Testi: Bir örneklem grubunun popülasyon ortalamasının belirli bir değerle karşılaştırılması için kullanılan bir istatistiksel testtir. 

 • SPSS Veri Analizi: Verilerinizi istatistiksel analizlerle çözümleyerek iş stratejilerinizi destekleyin. SPSS ile veri analizi yaparak daha iyi kararlar alın.

 • SPSS Veri Analizi Firmaları: SPSS yazılımı ile veri analizi hizmetleri sunan firmaları araştırarak verilerinizi etkili bir şekilde çözümleyin.

 • SPSS Veri Analizi Nedir?: SPSS yazılımı ile veri analizinin ne olduğunu ve nasıl yapıldığını öğrenin.

 • SPSS Veri Analizi Yaptırma: Verilerinizi profesyonel bir şekilde SPSS ile analiz ettirerek daha iyi kararlar almak için uzmanlardan yardım alın.

 • SPSS Yardım: SPSS yazılımı kullanımı hakkında sorularınıza cevap bulun. Uzmanlar ile iletişime geçerek SPSS yardımı alın.

 • SPSS Yapısal Eşitlik Modeli: Değişkenler arasındaki karmaşık ilişkileri analiz etmeke kullanılan bir yöntem. SPSS ile YEM analizi yaparak verilerinizi daha iyi anlamlandırın.

 • Tez Analizi: Tez çalışmalarınızın verilerini analiz ederek önemli sonuçlara ulaşın. Tez analizi ile bilimsel çalışmanızı güçlendirin.

 • Tez Analizi Firmaları: Tez çalışmalarınızın verilerini profesyonelce analiz ettirebileceğiniz firmaları araştırın. Tez analizi ile akademik başarınızı destekleyin.

 • Tez Analizi Yaptırma: Tez verilerinizi uzmanlara analiz ettirerek bilimsel çalışmanızı daha güçlü hale getirin.

 • Tez İstatistik: Tez çalışmanızın istatistiksel analizlerini yaparak önemli sonuçlara ulaşın. Tez istatistik analizi ile akademik başarınızı destekleyin.

 • Tez İstatistik Firmaları: Tez çalışmanızın istatistiksel analizlerini profesyonelce yaptırabileceğiniz firmaları araştırın. Doğru sonuçlar ile tezinizi destekleyin.

 • Tez İstatistik Yaptırma: Tez çalışmanızın istatistiksel analizlerini uzmanlara yaptırarak daha güçlü bir akademik çalışma oluşturun.

 • Tez İstatistik ve İstatistik Danışmanlık: Tez çalışmanızın istatistiksel analizleri ve danışmanlığı ile akademik başarınızı en üst seviyeye taşıyın.

 • İstatistiksel Veri Analizi Yöntemleri: İstatistiksel veri analizi yöntemleri, verilerin toplanması, temizlenmesi, analizi ve yorumlanması süreçlerini içeren istatistiksel tekniklerin uygulanmasını ifade eder. Veri analizi yöntemleri, karmaşık veri setlerini anlamlandırmak ve içgörüler elde etmek için kullanılır.

 • Ekonometrik Analiz Yöntemleri: Ekonometrik analiz yöntemleri, ekonomi verilerinin istatistiksel ve matematiksel yöntemlerle analiz edilmesini ifade eder. Bu yöntemler, ekonomik ilişkileri anlamak, modellemek ve tahminlerde bulunmak için kullanılır.

 • Biyoistatistik Uygulamaları: Biyoistatistik uygulamaları, biyolojik ve tıbbi verilerin istatistiksel analizini içerir. Sağlık araştırmaları ve klinik çalışmalar gibi alanlarda biyoistatistik, verilerin değerlendirilmesi ve sonuçların çıkarılmasında önemli bir rol oynar.

 • SPSS Analiz ve Raporlama: SPSS analiz ve raporlama, SPSS yazılımı kullanarak veri analizi yapma ve elde edilen sonuçları anlamlandırarak raporlama oluşturma sürecini kapsar. SPSS, istatistiksel verileri çözümlemek ve görselleştirmek için yaygın olarak kullanılan bir araçtır.

 • Anket Analizi Sonuçları: Anket analizi sonuçları, anketlerden elde edilen verilerin analiz edilmesi ve yorumlanmasıyla ortaya çıkar. Anket sonuçları, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti analizleri ve sosyal araştırmalar gibi alanlarda kullanılır.

 • Tez İstatistiksel Çözümlemeler: Tez istatistiksel çözümlemeler, akademik tez çalışmalarının verilerinin istatistiksel yöntemlerle çözümlenmesini ifade eder. Tez analizi, öğrencilerin araştırma sonuçlarını destekleyerek bilimsel katkı sağlamasına yardımcı olur.

 • Veri Madenciliği ve İstatistiksel Analiz: Veri madenciliği ve istatistiksel analiz, büyük veri setlerindeki desenleri ve ilişkileri keşfetmek amacıyla istatistiksel yöntemleri kullanmayı içerir. Bu yöntemler, işletmelerin rekabet avantajı elde etmesine yardımcı olabilir.

 • İstatistik Danışmanlık Hizmetleri: İstatistik danışmanlık hizmetleri, veri analizi ve istatistiksel çözümlemeler konusunda uzman danışmanlar tarafından sunulan destek ve rehberlik hizmetlerini içerir. İstatistik danışmanları, veri analizi süreçlerini optimize etmeye yardımcı olabilir.

 • Veri Yorumlama ve İstatistik Analizi: Veri yorumlama ve istatistik analizi, toplanan verilerin anlamlandırılması ve istatistiksel yöntemlerle çözümlenmesini ifade eder. Doğru veri yorumlaması, sağlam kararlar almak için önemlidir.

 • SPSS Veri Görselleştirmeleri: SPSS veri görselleştirmeleri, istatistiksel verileri grafikler, tablolar ve görsel öğeler aracılığıyla anlamlandırma ve sunma sürecini içerir. Verileri görsel olarak temsil etmek, anlamayı kolaylaştırabilir.

 • İstatistik Analizi İle Stratejik Kararlar: İstatistik analizi ile stratejik kararlar, işletmelerin verileri analiz ederek iş stratejilerini oluşturmasını ifade eder. İstatistiksel analizler, doğru ve bilgiye dayalı kararlar almanın temelini oluşturabilir.

 • Ekonometrik Modelleme ve Tahminler: Ekonometrik modelleme, ekonomik ilişkilerin matematiksel ve istatistiksel modeller aracılığıyla analizini içerir. Bu modeller, gelecekteki trendleri tahmin etmek ve ekonomik kararlar almak için kullanılır.

 • Biyoistatistik Uygulamaları Sağlık Sektöründe: Biyoistatistik uygulamaları sağlık sektöründe, tıbbi araştırmalarda ve klinik çalışmalarında kullanılan istatistiksel analizleri ifade eder. Bu uygulamalar, sağlık alanında doğru sonuçlar elde etmek için kritik bir rol oynar.

 • SPSS Amos ile Yapısal Eşitlik Modellemesi: SPSS Amos, yapısal eşitlik modellemesi için kullanılan güçlü bir istatistiksel analiz aracıdır. Bu yöntem, değişkenler arasındaki karmaşık ilişkileri anlamak ve modeli test etmek için kullanılır. 

 • İstatistiksel Hipotez Testleri ve Sonuçları: İstatistiksel hipotez testleri, bir hipotezin doğruluğunu veya yanlışlığını belirlemek için kullanılan temel istatistiksel yöntemlerdir. Bu testler, verilerinizi analiz ederek önemli sonuçlar elde etmenizi sağlar. B sonuçları, iş kararlarınızı desteklemek ve stratejilerinizi şekillendirmek için kullanılabilir.

 • SPSS Analiz Araçları ve Teknikleri: SPSS, çeşitli analiz araçları ve teknikleri sunarak verilerinizi çözümlemenizi ve anlamlandırmanızı sağlar. Bu araçlar, istatistiksel yöntemleri uygulamayı kolaylaştırarak veri odaklı kararlar almanıza yardımcı olabilir.

 • İstatistiksel Analizlerde Doğru Yaklaşımlar: İstatistiksel analizlerde doğru yaklaşımlar, verilerinizi toplamadan yorumlamaya kadar olan süreçte kullanmanız gereken doğru yöntemleri ifade eder. Doğru yaklaşımlar, güvenilir sonuçlar elde etmek ve iş stratejilerinizde sağlam temeller oluşturmak için kritiktir.

 • Veri Analizi ve İstatistiksel Raporlama Süreçleri: Veri analizi ve istatistiksel raporlama süreçleri, verilerinizi analiz ederek elde edilen sonuçları anlamlandırma ve etkili bir şekilde raporlama aşamalarını içerir. Doğru raporlama, analiz sonuçlarını paylaşarak iş kararlarınızı ve stratejilerinizi desteklemek için önemlidir.

 • Tez Analizi ve Sonuçları: Akademik tez analizi ve sonuçları, araştırma çalışmalarının verilerinin istatistiksel yöntemlerle çözümlenmesini ifade eder. Bu analizler, tez çalışmalarınızın bilimsel olarak geçerli ve desteklenmiş sonuçlar sunmasına yardımcı olabilir.

 • Ekonometrik Analizde Doğru Değişken Seçimi: Ekonometrik analizde doğru değişken seçimi, ekonomik ilişkileri modellemek için kullanılan değişkenlerin uygun bir şekilde seçilmesini ifade eder. Doğru değişken seçimi, modelinizin geçerliliğini artırabilir ve daha doğru tahminler elde etmenize yardımcı olabilir.

 • Biyoistatistik ve Genetik Analizler: Biyoistatistik ve genetik analizler, biyolojik ve genetik verilerin istatistiksel yöntemlerle çözümlenmesini ifade eder. Bu analizler, tıbbi araştırmaların ve genetik çalışmaların sonuçlarını anlamak ve değerlendirmek için önemlidir.

 • SPSS Veri Temizleme ve Hazırlama: SPSS veri temizleme ve hazırlama, verilerinizi analiz için uygun hale getirme sürecini ifade eder. Doğru veri temizleme ve hazırlama, güvenilir sonuçlar elde etmek için gereklidir.

 • İstatistiksel Model Doğrulama Yöntemleri: İstatistiksel model doğrulama yöntemleri, oluşturulan modellerin gerçek dünya verileriyle ne kadar iyi eşleştiğini değerlendirmek için kullanılan teknikleri içerir. Bu yöntemler, modelinizin geçerliliğini ve tahmin yeteneğini değerlendirmenizde yardımcı olabilir.

 • SPSS Ki Kare Testi Uygulamaları: SPSS Ki Kare testi uygulamaları, kategorik verilerin bağımsızlık ilişkisini test etmek için kullanılan bir istatistiksel testin pratik kullanımını ifade eder. Bu testler, verilerinizi analiz ederek anlamlı sonuçlar elde etmenize yardımcı olabilir.

 • İstatistiksel Analiz Uygulamalarında İpuçları: İstatistiksel analiz uygulamalarında ipuçları, veri analizi süreçlerinizi daha etkili ve verimli bir şekilde yönetmek için kullanabileceğiniz pratik önerileri içerir.

 • Veri Analizi İle Pazar Araştırması ve Trendler: Veri analizi ile pazar araştırması ve trendler, pazar eğilimlerini ve müşteri davranışını anlamak için veri analizinin nasıl kullanılabileceğini ifade eder. Bu analizler, işletmelerin stratejik kararlar almasına yardımcı olabilir.

 • İstatistiksel analiz hizmetleri: İşletmenizin veya projenizin verilerini profesyonel bir şekilde analiz etmek ve sonuçları anlamlandırmak için uzmanlık gerektiren istatistiksel analiz hizmetleri sunuyoruz.

 • Veri analizi firmaları: Verilerinizin derinlemesine analiz edilmesi ve özgün içgörülerin elde edilmesi için en iyi veri analizi firmalarından biriyiz.

 • İstatistik danışmanlık: İstatistiksel konularda uzman danışmanlarımız, verilerinizi en etkili şekilde analiz etmeniz ve sonuçları değerlendirmeniz için size rehberlik edebilir.

 • Veri madenciliği çözümleri: Büyük veri setlerinizdeki değerli bilgileri keşfetmek ve verilerinizi en iyi şekilde kullanmak için veri madenciliği çözümleri sunuyoruz.

 • SPSS analiz destek: SPSS yazılımının kullanımı konusunda size destek sağlayarak, verilerinizi analiz etme ve sonuçları anlama sürecinizi kolaylaştırıyoruz.

 • Ekonometrik analiz uzmanları: Ekonomi verilerinizin istatistiksel ve matematiksel analizi konusunda uzman ekibimizle size rehberlik ediyoruz.

 • Biyoistatistik analiz servisi: Sağlık ve biyoloji alanında uzmanlaşmış analistlerimiz, biyoistatistik verilerinizi anlamlandırmanız için size yardımcı olabilir.

 • Anket analizi sonuçları: Anketlerinizin sonuçlarını ayrıntılı bir şekilde analiz ederek, hedef kitlenizin görüşlerini anlama ve değerlendirme sürecinizi kolaylaştırıyoruz.

 • Tez istatistik çözümlemeleri: Akademik tez çalışmanızın verilerini istatistiksel yöntemlerle analiz ederek, güçlü bir bilimsel temel oluşturmanıza yardımcı oluyoruz.

 • İstatistik raporlama hizmetleri: Verilerinizin anlamlı ve anlaşılır bir şekilde raporlanması için profesyonel istatistik raporlama hizmetleri sunuyoruz.

 • Veri yorumlama ve analiz: Verilerinizi detaylı bir şekilde yorumlayarak, işletmeniz veya projeniz için değerli içgörüler elde etmenize yardımcı oluyoruz.

 • SPSS eğitim ve yardım: SPSS yazılımını etkili bir şekilde kullanmanız için eğitim ve destek sağlayarak, veri analizi sürecinizi kolaylaştırıyoruz.

 • İstatistiksel model doğrulama: Geliştirdiğiniz istatistiksel modellerin geçerliliğini ve doğruluğunu değerlendirerek, sonuçların güvenilirliğini sağlıyoruz.

 • İstatistiksel hipotez testleri: Hipotezlerinizin istatistiksel olarak test edilmesi ve sonuçlarının yorumlanması konusunda size uzmanlıkla rehberlik ediyoruz.

 • Ekonometrik tahmin hizmetleri: Gelecekteki ekonomik trendleri tahmin etmek ve kararlarınızı güçlendirmek için ekonometrik tahmin hizmetleri sunuyoruz.

 • Pazar araştırması ve trend analizi: Veri analiziyle desteklenen pazar araştırması ve trend analizi sağlıyoruz.

 • İstatistiksel veri görselleştirmeleri: Verilerinizi çarpıcı grafikler ve görsellerle anlamlandırarak, analiz sonuçlarınızı daha etkili bir şekilde iletiyoruz.

 • Biyoistatistik sağlık uygulamaları: Sağlık sektöründeki verilerin istatistiksel analizi ve yorumlaması konusunda uzmanız, sağlık araştırmalarınıza değer katıyoruz.

 • Genetik analiz danışmanlığı: Genetik verilerinizin analizi ve sonuçların yorumlanması için uzman danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

 • SPSS Amos modellemesi: SPSS Amos yazılımıyla yapısal eşitlik modellemesi yaparak, değişkenler arasındaki ilişkileri anlamlandırmanıza yardımcı oluyoruz.

 • "İstatistik hizmeti": İhtiyacınıza uygun istatistiksel çözümler sunan profesyonel bir hizmet arıyorsanız, istatistik hizmetleri ile doğru yerdesiniz.

 • "İstatistiksel analiz almak": Verilerinizin derinlemesine incelenmesi ve anlamlı bilgi çıkarılmak isteniyorsa, istatistiksel analiz almak en iyi yol olabilir.

 • "Online istatistik servisi": Verilerinizi yükleyin, analiz araçlarını kullanarak istatistiksel sonuçlara anında erişim sağlayın - online istatistik servisi ile veri analizi kolay ve hızlı.

 • "Profesyonel veri analizi": Verilerinizi bir üst seviyeye taşımak ve verilerinizden en iyi şekilde yararlanmak için uzmanlarımız profesyonel veri analizi hizmetini sunmaktadır.

 • "İstatistik danışmanlık": İstatistiksel sorunlarınıza uzman görüşü ve rehberliğe mi ihtiyacınız var? İstatistik danışmanlık hizmetimizle size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

 • "Veri analizi şirketleri": Verilerinizin derinlemesine analizi konusunda özel çözümler sunan profesyonel veri analizi şirketimiz akademik süreçlerinize değer katmak için var.

 • Uygun ücretli istatistiksel veri analiz hizmeti sunan firma ve kişiler: Profesyonel akademik kurumsal uzman kadromuzla en iyi bilimsel analizi uygun ücretle yapıyoruz.

 • "Akademik istatistik danışmanlık", "Tez istatistik analizi", "Akademik veri analizi hizmetleri", "Akademik istatistik destek", "Üniversite istatistik danışmanı", "Tez istatistik yardım", "Akademik istatistik uzmanı", "Akademik istatistik danışmanı", "Akademik istatistik yardımı" "Akademik istatistik çözümleri", "Profesyonel istatistik hizmeti", "İstatistik analizi yaptırmak", "Uzman istatistik danışmanlığı", "İstatistiksel veri analizi", "İstatistik danışmanı", "İstatistiksel raporlama hizmeti", "İstatistik uzmanı destek", "İstatistik danışmanlık firmaları", "Online istatistik hizmeti", "İstatistik analiz talebi", "Akademik istatistik hizmetleri nasıl alınır", "En iyi veri analizi firmaları hangileri", "İstatistiksel veri çözümlemesi fiyatları ve hizmetleri", "İşletme veri analitiği uzmanları Türkiye", "Pazar trend analizi yapmak için adımlar", "İstatistik danışmanlık şirketi seçerken nelere dikkat etmeli", "Veri istatistik platformu ücretsiz deneme", "Veri madenciliği ve analitik raporlama nedir", "Veri işleme ve yorumlama uzmanı nasıl seçilir", "İstatistiksel raporlama yazılımları karşılaştırması", İstatistik danışmanlık, Veri analizi hizmetleri, İstatistiksel analiz servisi, Veri analizi şirketi, İstatistiksel danışmanlık, Veri analizi uzmanları, İstatistik raporu alma, İstatistiksel analiz çözümleri, Veri istatistik hizmetleri, İstatistiksel raporlama.

Çapa 1
bottom of page