BAZI İSTATİSTİK MATERYALLER

P-değeri NEDİR ve NASIL YORUMLANIR

P-değeri analizde “istatistik olarak anlamlı fark/ilişki var mıdır” sorusuna yanıt aradığımızda istatistik hipotezde yapacağımız hata miktarını gösterir. Pek çok araştırmanın başında Alfa (1.tip hata) 0.05 olarak kabul edilir. Yani hipotezde en fazla %5’lik bir hata öngörülmektedir. P, çalışmanın amacına göre; 0.001, 0.01 ve 0.10 gibi farklı değerler de alabilir. Bir hipotez testi sonucunda bulunan P-değeri 0,05'in altında ise "karşılaştırma sonucunda bulunan fark/ilişki istatistik olarak anlamlıdır (p<0.05)" denir. SPSS programında P-değeri, sig. (significance) ile ifade edilmektedir. Diğer programlarda ise genellikle P-value ya da P olarak ifade edilmektedir. P-değeri küçüldükçe istatistik olarak anlamlı farklılığın/ilişkinin kanıt düzeyi artar. Eğer P-değeri 0.05 ile 0.10 arasında ise klinik anlamlılığa da ayrıca bakıp birlikte yorumlamak gerekir. P-değeri 0.000 olarak çıktıysa; bu aslında p<0.001 olarak da gösterilebilir.

UYGULAMALI İSTATİSTİK ALANLARI

 • Biyoistatistik (tıp veteriner biyoloji)

 • Biyometri (ziraat)

 • Ekonometri (ekonomi)

 • Psikometri (psikoloji)

 • Sosyometri (sosyoloji)

 • Arkeometri (arkeoloji)

 • Kemometri (kimya)

 • Kliometri (tarih bilimi)

 • Matematik (olasılık ve kuramsal)

 • Risk analizi  (banka ve sigorta)

 • Altı sigma (kalite kontrol çalışmaları)

ANKET

 • Anketin konu ve kapsamı

 • Anket tasarlama aşaması

 • Hedef kitlenin belirlenmesi

 • Örneklem büyüklüğünün hesaplanması

 • Anketin uygulanması ve verilerin girişi

 • Madde (item) analizleri

 • Geçerlik-güvenirlik ve faktör analizi

 • İstatistik analizlerin uygulanması

 • Sonuçlara ait rapor ve yorumlama

SIK KULLANILAN İSTATİSTİK PROGRAMLARI

SPSS, SAS, R-studio, Minitab, MStatC, Statistica, Pyramid, GraphPad, MedCalc, Matlab, AMOS, Lisrel, Stata, EViews, Weka, Easyfit, Excel, NCSS, PASS.

ÖRNEK VERİ GİRİŞ DOSYASI İÇİN TIKLAYINIZ

SIK KULLANILAN İSTATİSTİK ANALİZ YÖNTEMLERİ

 • Tanımlayıcı istatistikler

 • Yerleşim ve değişim ölçüleri

 • Güven aralığı ve güven sınırları

 • Normallik  testleri

 • Hipotez testleri

 • Güç analiz ve örneklem büyüklüğü

 • Geçerlik - güvenirlik analizi

 • Tek örnek t-testi

 • Bağımsız iki örnek t testi (students t-test)

 • Bağımlı iki örnek t testi (paired t-test)

 • Tek yönlü varyans analizi (ANOVA)

 • Tekrarlı ölçümler varyans analizi

 • Mann-whitney U testi

 • Wilcoxon eş testi

 • Kruskal wallis testi

 • Friedman testi

 • Ki-kare testi ve çapraz tablolar

 • Fisher’s exact testi

 • Mc-Nemar testi

 • Kappa istatistiği

 • Odds oranı (%95 CI)

 • Risk katsayısı

 • Pearson korelasyon testi

 • Grup içi korelasyon

 • Kendall ve Spearman korelasyon testleri

 • Lineer (doğrusal) regresyon

 • Çoklu doğrusal regresyon

 • Logistic regresyon

 • Faktör analizi (açıklayıcı ve doğrulayıcı)

 • Yapısal eşitlik modeli (YEM)

 • Kümeleme analizi

 • Tanı testleri için performans değerleri

 • Sensitivite ve spesifite, doğruluk oranı vd.)

 • ROC analizi (receiver operating curve)

 • Sağkalım (survival) analizi

 • Kaplan Meier, yaşam tabloları

 • Normallik testleri ve grafikleri

 • Kolmogorov-Smirnov, Shapiro Wilks

 • Madde analizi (ITEM test, cronbach's alpha)

 • Biyoistatistik analiz

 • Microfit yardımıyla veri düzenle,

 • Ekonometrik analiz

 • Panel veri analizi

 • Zaman serisi analizi

 • Mekansal ekonometri alanlarında tahmin

 • Değerlendirme ve programlama

 • Örneklem büyüklüğü hesaplama

 • Power (testin gücü) hesaplama

 • Sonuçların yorumlanması ve raporlama

Türkiye'nin en çok tercih edilen Kurumsal İstatistik Analiz Sitesi

Türkiye'nin en çok tercih edilen
akademik istatistik analiz sitesi